کف کاذب

کف کاذب به منظور ایجاد فضای پنهان جهت انتقال تجهیزات مکانیکی، کابل ها، سیستم سرمایشی و ... می باشد،

کف های کاذب به صورت فراگیر در دفاتر مدرن به کار برده می شوند. با استفاده از کف های کاذب هوای سرد و تازه از قسمت زیرین وارد دیتا سنتر شده و هوای گرم از قسمت فوقانی خارج می گردد. کف های کاذب عموما بین 50 تا 120 سانتی متر ارتفاع دارند.