مقابله با حریق

سیستم های اطفای حریق در دیتا سنتر ها به منظور حفظ جان انسان ها، حفاظت از تجهیزات و جلوگیری از کار افتادن سیستم ها به کار میروند.

سیستم اطفای حریق اتوماتیک گازی به وسیله گازهای بی اثر بهترین گزینه جهت مراکز داده، مرکز سوئیچینگ مخابراتی، اتاق های کنترل و ... می باشند.